ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
28/02/2017
Căn cứ Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban bí thư Trung ương Đảng “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, giai đoạn 2011-2015 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 22/8/2011 về phê duyệt “Kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, từ đó công tác gia đình đã trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Giá trị văn hóa và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy, các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa được tự giác thực hiện, trở thành nếp sống hàng ngày của mỗi thành viên, tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh từ trong mỗi  gia đình.
Tuy nhiên thời gian qua, kết quả thu được về công tác gia đình chưa cao: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình còn hạn chế; việc gắn kết công tác xây dựng gia đình với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt vấn đề  xây dựng nếp sống văn hóa gia đình chưa được coi trọng đúng mức; đầu tư nguồn lực cho công tác gia đình chưa tương xứng nên kết quả thực hiện đạt được còn thấp so với yêu cầu đề ra.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban bí thư Trung ương Đảng “Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Chỉ thị số 13/CT-TU ngày 19/3/2013  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác gia đình đến năm 2020, Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4 tháng 10 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành  Quyết định số 727 về Kế hoạch giáo dục đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 với các mục tiêu:
Cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình độ tuổi trung niên, gia đình người cao tuổi, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triến kinh tế - xã hội của tỉnh. 80% trở lên hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; trên 80% học sinh, sinh viên; trên 50% thanh niên khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; trên 80% cán bộ, công nhân, người lao động tại các cụm, khu công nghiệp, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Quốc phòng độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang của tỉnh được tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép nội dung về giáo dục đời sống gia đình.
Để thực tốt đạt các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trong việc lồng ghép nội dung giáo dục đời sống gia đình với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đời sống văn hóa. Đề cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ gia đình phát triển bền vững, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể và địa phương. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, dòng họ, cá nhân vào việc hỗ trợ nguồn lực để giáo dục đời sống gia đình hoặc tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên, người lao động và cộng đồng tham gia, học tập nội dung giáo dục đời sống gia đình.
Kinh phí  thực hiện các nhiệm vụ trên từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp hiện hành; từ nguồn tài trợ, huy động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Thanh Thủy - Phòng XDNSVHGĐ

bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.