Ban chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kiểm tra tỉnh Gia Lai
Ngày 5/5/2016 Ban chỉ đạo phong trào Trung ương ban hành Kế hoạch số 1576/KH-BCĐ về việc Kiểm tra cơ sở thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH). Ngày 20 - 21/10/2016 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn,Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam – Thành viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện phong trào này ở tỉnh ta.

Thành phố Pleiku: Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trao bằng khu dân cư đạt văn hóa năm 2016

Chiều ngày 10/11/2016 tại hội trường 19/5, Thành phố Pleiku long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và trao bằng khu dân cư đạt văn hóa năm 2016.

          Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong bốn nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhằm làm cho tư tưởng văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực, đời sống xã hội theo hướng tiến bộ. Đã được triển khai rộng khắp, được đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Pleiku tích cực hưởng ứng tham gia.
 

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC HÌNH THÀNH CÁC PHONG TRÀO LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHƯ SÊ TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2011-2015.
Huyện Chư Sê là huyện nằm ở khu vực phía Nam tỉnh Gia Lai, có diện tích tự nhiên là 64,103,51 ha, chiếm 4,14% diện tích tự nhiên của tỉnh Gia Lai. Phía Bắc giáp huyện Đak Đoa, TP. Pleiku, Phía Nam giáp huyện Chư Pưh, phía Đông giáp huyện Phú Thiện, Ia Pa và huyện Mang Yang. Phía Tây giáp huyện Chư Prông. Huyện có 01 thị trấn và 14 xã,  trung tâm huyện nằm cách TP. Pleiku 38 km về phía Nam, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, huyện có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, mùa hè dịu mát và ẩm ướt, mùa đông ít lạnh và khô. Với địa hình cao nguyên và bình nguyên chiếm đại bộ phận diện tích của huyện Chư Sê.

HUYỆN CHƯ SẾ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2000-2015.
Sáng 8/9, tại Hội trường 17/8 của huyện, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2015.
Tới dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Nuôi– Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Phó BCĐ Phong trào  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng các đồng chí lãnh đạo huyện và đại biểu, khách mời, đại diện các làng, khu dân cư, gia đình văn hóa tiêu biểu trong huyện… 
 

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Nhà nước, đã được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực. 

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.
Với mục đích từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tiến tới đẩy lùi các hiện tượng suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2016-2020, theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ: 90% trở lên hộ gia đình được phổ biến, hướng dẫn và cam kết thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong quá trình triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó đề cao vai trò của gia đình trong việc giáo dục con cháu.

Phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016 -2020
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn xã hội trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, bảo tồn, bảo vệ các giá trị di sản văn hóa, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc ,  đấu tranh chống lại sự xâm hại đối với văn hóa, chống lại việc xâm nhập của các luồng tư tưởng, các hành vi sản xuất, truyền bá sản phẩm phi văn hóa, thiếu lành mạnh, đi ngược lại với đường lối, chính sách của đảng, nhà nước,  bảo đảm cho việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện kế hoạch 04/KH-BCĐ ngày 27/5/2016 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2016-2020 như sau:

NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2016-2020
Với mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình; ngày 10/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định 363 về Kế hoạch Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020, theo đó có các chỉ tiêu cụ thể cần đạt:

NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ CƠ SỞ GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2011-2015
Gia Lai là một tỉnh vùng cao nằm ở phía Bắc Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 15.536,92 km2; có 34 dân tộc cùng sinh sống với dân số khoảng 1,3 triệu người, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 44,27% chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar (Jrai chiếm 29,27%, Bahnar chiếm 11,98%, còn lại các dân tộc khác chiếm 3,02%). Toàn tỉnh có 316.286 hộ gia đình; 17 đơn vị  hành chính gồm 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện; có 222 xã, phường, thị trấn (186 xã, 24 phường, 12 thị trấn), có 2.161 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó làng đồng bào dân tộc thiểu số là 1.242 làng.

Nghệ nhân Jrai-Người khiến hoa văn "nhảy múa"
Từ bé đã được mẹ, bà và những người lớn chỉ dạy nghề dệt thổ cẩm, chị Rahlan Pel (thôn Phung 1, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) nhanh chóng “bén duyên” khung cửi và những sợi chỉ đủ sắc màu. Sáng dạ nên chị học nhanh, dệt nhanh, khéo léo và đầy sáng tạo trong các hoa văn tinh xảo, phức tạp... Các hoa văn trên váy áo thổ cẩm có thể “nhảy múa” khiến người con gái Jrai nào nhìn vào cũng phải khâm phục.


Displaying results 11-20 (of 113)
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.