English Vietnamese

Các phòng ban chuyên môn

I. Phòng Di sản Văn hóa:
    1. Giới thiệu chức danh:
        - TS. Nguyễn Thị Kim Vân: Trưởng phòng
        - Ksor Phúc: Phó Trưởng phòng
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
II. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa
    1. Giới thiệu chức danh:
        - Th.s Nguyễn Quang Tuệ - Phó Trưởng Phòng Phụ trách;
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Điện ảnh, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm, Quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm), Quyền tác giả, Quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật, Thư viện;
       - Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý Karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;
       - Hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hoá theo quy định của pháp luật;
       - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hoá theo quy định của pháp luật;
       - Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về văn hoá đối với Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;
       - Phối hợp với các cơ quan, ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hoá;
        - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với các tài năng văn hoá, nghệ thuật và đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hoá.
III. Văn Phòng
    1. Giới thiệu chức danh:
         - Ông Ngô Tuyến: Phó Chánh Văn phòng Phụ trách
        - Bà Nguyễn Thị Trực: Phó Chánh Văn phòng.
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động và lĩnh vực công tác: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, quản lý, sử dụng  biên chế, tổ chức bộ máy của ngành; công tác kế toán, tài chính; triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính, công tác văn thư, lưu trữ, công tác quản trị hành chính, công tác Thi đua khen thưởng, kỷ luật;
       - Làm đầu mối của cơ quan trong quan hệ phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành; Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các Quy chế, công văn chỉ đạo của Sở và cấp trên, các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở; công tác phòng gian, bảo mật, bảo vệ cơ quan, công tác phòng cháy, chữa cháy; quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan; đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị bảo đảm kịp thời phục vụ cho mọi hoạt động của cơ quan; thực hiện các chế độ tiền lương, các chế độ, chính sách về đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở;
       - Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung cho các cuộc họp, hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết do Sở chủ trì và tổ chức.
IV. Phòng Nghiệp vụ Du lịch
    1. Giới thiệu chức danh:
       - Ông Đào Đức Điệp- Trưởng Phòng;
        - Bà Phan Thị Ngọc Diệp- Phó Trưởng Phòng.
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh;- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, các đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tham mưu,tổ chức điều tra đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh, thực hiện các biện pháp bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh; tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, tuyến du lịch địa phương, công bố sau khi có quyết định công nhận;- Tham mưu việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp; cấp giấy phép hoạt động dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch; tham mưu quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú khác; thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch; tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;-Tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch; hướng dẫn, kiểm tra  hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hoá- Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch.
V. Phòng Nghiệp vụ Thể dục, Thể thao
    1. Giới thiệu chức danh:
       - Ông Nguyễn Văn Ý - Trưởng phòng;
        - Ông Nguyễn Công Phương - Phó Trưởng phòng.
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.
       - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, các đề án, dự án, chương trình phát triển thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tuyên tryền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách của  Đảng và Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao, thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
       - Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp; đăng ký tổ chức các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế; xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh; tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống; hướng dẫn kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;
       - Tham mưu, quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hoá thể thao trên địa bàn tỉnh;  phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang nhân dân;
       - Tham mưu, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với Trung tâm Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể thao tỉnh; thực hiện việc phong cấp cho vận động viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của các Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; cấp giấy đủ điều kiện chuyên môn kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao cho Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp  và hộ cá thể kinh doanh hoạt động thể dục thể thao theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
       - Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức  thực hiện các dịch vụ công về thể dục thể thao, thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về thể dục thể thao; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục thể thao; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về thể dục thể thao; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục thể thao theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về thể dục thể thao đối với Phòng Văn hoá- Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao.
VI. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
    1. Giới thiệu chức danh:
       -Ông Lê Đình Thiết - Phó Trưởng phòng Phụ trách;
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, hàng năm, các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; phân cấp quản lý xã hội hoá trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao, và du lịch trên địa bàn tỉnh;
       - Tham mưu, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các quy định về phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch sau khi được phê duyệt; thực hiện việc tổng hợp, báo cáo, thống kê theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của các cơ quan chức năng liên quan;
       - Đảm nhận bộ phận Pháp chề của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; kiểm tra dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch;
       -Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở xây dựng Tạp chí Văn hoá, Thể Thao và Du lịch của tỉnh.
VII. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình
    1. Giới thiệu chức danh:
       - Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ- Trưởng phòng
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Văn hoá quần chúng, Văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động xây dựng nếp sống văn hoá gia đình trên địa bàn tỉnh;
       - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm, các đề án dự án, chương trình phát triển Nếp sống văn hoá và gia đình trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở, tổ chức các lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, cơ quan, đơn vị văn hoá trên địa bàn tỉnh;
       - Tham mưu, chủ trì thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chịu trách nhiệm thường trực Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;
       - Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá”, các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình; thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về gia đình; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực gia đình theo quy định của pháp luật; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về gia đình đối với Phòng Văn hoá, Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực gia đình, tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
VIII. Thanh tra
    1. Giới thiệu chức danh:
       - Ông Nay Kỳ Hiệp: Chánh Thanh tra;
        - Ông Dương Văn Thuỷ: Phó Chánh Thanh tra.
    2. Chức năng – nhiệm vụ:
       - Chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh Gia lai; Thanh tra sở hoạt động theo quy định của pháp luật về thanh tra hành chính và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi, thẩm quyền phân cấp quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
       - Tham mưu giúp Giám đốc Sở về các mặt công tác: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý;  phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền phổ biến , giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; kiến nghị, đề xuất với các cấp thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của Nhà nước được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra;
       - Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng, liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực, các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra  định kỳ, đột xuất về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu Giám đốc Sở quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chỉ đạo của Giám đốc Sở và yêu cầu của Thanh tra Nhà nước; Chủ trì phối hợp với các đơ vị liên quan tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các văn bản dưới luật về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch cho cán bộ, công chức, viên chức và công dân; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân trên lịnh vực văn hoá, Thể thao và Du lịch, xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; hướng dẫn, kiểm tra Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác xét khiếu nại, tố cáo; phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ( trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm);
       - Giúp Giám đốc Sở  theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
IX. Tổ một cửa      
       Ông Đồng Sỹ Yên - Tổ trưởng
 


Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Chức vụ: Giám đốc- trưởng ban biên tập
Điện thoại:  059.3824399 – 0934772601 -  Fax:  059.3715058
Email: vtdgialai@gmail.com
Giấy phép số: 56/GP-TTĐT ngày 05/4/2010 của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.