QUI ĐỊNH
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2017
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai)

I. Văn phòng:  ĐT (0269)3824360 - 3824399   Fax (0269)3715058
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Công Phương  - ĐT: 
0269.33501519, DĐ: 0905108443
- Phó Chánh Văn phòng: Phan Văn Minh      - ĐT: 
0269.3828373, DĐ: 0983220117
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở xử lý thông tin, điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành toàn diện của Giám đốc Sở đảm bảo các điều kiện vật chất và phương tiện làm việc, hoạt động của khối hành chính thuộc Sở.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Thực hiện cải cách hành chính; làm đầu mối tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”trong việc cấp các loại giấy phép hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử; triển khai thực hiện quy trình ISO; quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin của Sở.
- Tổng hợp, báo cáo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan. Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của ngành hàng tháng, quý, năm và 5 năm.
- Tham mưu cho Giám đốc Sở xử lý các văn bản, giấy tờ đi - đến; tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ, in ấn, nhân bản, phát hành văn bản, quản lý con dấu đúng quy định của Nhà nước.
- Tiếp nhận, kiểm tra về thể thức văn bản, khi cần thiết trao đổi về nội dung văn bản với các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở khi chuyển đến Văn phòng để phát hành văn bản.
- Ra thông báo, ghi biên bản các hội nghị, cuộc họp của Sở.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý tài sản, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của cơ quan..., hàng năm tiến hành kiểm kê, đánh giá chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồng thời tiến hành đề xuất và thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị đảm bảo kịp thời phục vụ cho mọi hoạt động của cơ quan.
- Thực hiện làm đầu mối của cơ quan trong quan hệ công tác với các đơn vị trong và ngoài ngành theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở, làm đầu mối cho hoạt động của Lãnh đạo Sở và các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc đôn đốc, nhắc nhở chấp hành việc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm; thực hiện việc chấp hành các quy định của Luật cán bộ - công chức - viên chức; thực hiện việc chấp hành quy chế dân chủ, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.
- Làm đầu mối phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở trong việc chuẩn bị chương trình nội dung cho các hội nghị giao ban, hội nghị chuyên đề, hội nghị sơ kết, tổng kết...do Sở chủ trì và tổ chức.
- Là thường trực của Hội đồng thi đua - khen thưởng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;  thường trực Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở;
- Chánh Văn phòng Sở thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Sở theo ủy quyền của Giám đốc Sở; đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến ngành theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở; được thừa lệnh Giám đốc Sở ký công lệnh, lệnh điều xe, thông báo nội dung họp giao ban và các văn bản hành chính mang tính chất nội bộ khi được Giám đốc giao quyền.
- Phối hợp các phòng ban, đơn vị trực thuộc tham mưu cho Giám đốc Sở về tổ chức, thực hiện các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.II. Phòng Tổ chức - Pháp chế:  ĐT (0269)3873120
- Trưởng phòng: Lê Thị Thanh Vũ -  DĐ: 0914148555
- Phó Trưởng phòng: Phùng Thị Như Huyên - DĐ: 0934772601
1. Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Sở về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nguồn nhân lực phục vụ phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình; tham mưu cho Giám đốc Sở về thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Tham mưu cho Giám đốc Sở về xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động toàn ngành; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành.
- Nghiên cứu trình Giám đốc Sở hoặc cấp trên quyết định việc xây dựng đề án thành lập, chia tách, giải thể và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tham mưu thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nghỉ hưu đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định hiện hành của nhà nước.
- Thực hiện chế độ chính sách, đánh giá công chức hàng năm, quản lý, lưu trữ hồ sơ công chức, viên chức trong toàn ngành và thực hiện chế độ báo cáo hàng năm về đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.
- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở xây dựng và hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động toàn ngành.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền phân cấp.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về thực hiện công tác pháp chế của cơ quan, là đầu mối tổng hợp, xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, của Sở.
- Định kỳ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị có liên quan rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị liên quan góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.III. Phòng Kế hoạch - Tài chính :  ĐT (0269)3777899
- Trưởng phòng: Lê Phương Thảo -  DĐ: 0908323357
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hùng - DĐ: 0905182569.
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, xây dựng cơ bản, chương trình dự án, đề án chương trình mục tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ
2.1.Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư
- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
- Chủ trì phối hợp các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để theo dõi và tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm và 5 năm; đề xuất, kiến nghị các chủ trương, biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình về các lĩnh vực phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì việc xem xét, phân tích, đề xuất lựa chọn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư từ ngân sách tỉnh và có tính chất ngân sách thuộc ngành, được sử dụng lấy số của Phòng các số Quyết định, Tờ trình, Công văn trong các dự án, lĩnh vực Phòng được phân công thực hiện. Chủ trì thẩm tra, trình Giám đốc phê duyệt chủ trương đầu tư; chủ trì thực hiện công tác thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình; báo cáo đầu tư của dự án;
- Thẩm định, trình Giám đốc Sở phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ chào hàng cạnh tranh, kết quả lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực được phân công theo dõi; chủ trì thẩm định các nội dung liên quan về đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đề xuất việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đấu thầu theo thẩm quyền;
- Thực hiện việc giám sát, đánh giá đầu tư các dự án thuộc ngành được phân công.
- Phối hợp trong việc thẩm định quy hoạch phát triển ngành.
2.2 Lĩnh vực ngân sách
- Dự thảo Quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Sở về lĩnh vực tài chính, ngân sách của ngành.
- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở xây dựng dự toán ngân sách hằng năm của ngành theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.
- Hướng dẫn, kiểm tra báo cáo việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với cơ quan quản lý hành chính theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách toàn ngành và xây dựng phương án phân bổ thu, chi ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở và hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Chủ trì thẩm định dự toán, xét duyệt dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách đối với các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; tổng hợp báo cáo tài chính, quyết toán ngân sách quý, năm và công khai tài chính, ngân sách toàn ngành.
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý, kinh phí hoạt động thường xuyên của khối hành chính tại Sở, triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ của Sở; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
- Quản lý việc sử dụng tài sản nhà nước của các đơn vị dự toán trực thuộc Sở theo quy định hiện hành.
- Chủ trì thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan và các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có liên quan trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc theo nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.IV. Phòng Quản lý Văn hóa:  ĐT (0269)3821930
- Trưởng phòng: Ngô Tuyến - DĐ: 01626080888
- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Thị Tường Vân - DĐ: 0905301703
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật; thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển sự nghiệp văn hoá trên địa bàn toàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.2. Về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
- Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
- Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý nhà nước về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
- Quản lý hợp tác quốc tế về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
- Cấp, thu hồi giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài;
- Thực hiện công tác khen thưởng đối với biểu diễn nghệ thuật, tổ chức liên hoan, hội thi về biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.
- Phối hợp Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
- Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho đối tượng gồm: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương;
- Tham mưu UBND tỉnh cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;
- Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép cho đối tượng gồm: Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao; Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:
- Tiếp nhận, thẩm định và giới thiệu các doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và các hình thức vui chơi giải trí khác gửi hồ sơ xin phép biểu diễn nghệ thuật tại các địa phương trong tỉnh.
2.3. Về Điện ảnh
- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và lực lượng vũ trang;
- Tham mưu, trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, Hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 38 Luật Điện ảnh và làm nhiệm vụ thường trực hội đồng;
- Cấp giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương  sản xuất hoặc nhập khẩu; cấp giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;
- Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếu lưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí công cộng; Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương;
- Lựa chọn hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để chọn dự án sản xuất phim, bảo đảm chất lượng tác phẩm và hiệu quả kinh tế xã hội khi có nhu cầu.
2.4. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
- Tham mưu, trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng dài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;
- Cấp giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnh nghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo các Quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành;
- Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.5. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật
- Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;
- Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm theo quy định của pháp luật.
2.6. Về Thư viện
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện cấp tỉnh theo quy định;
- Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện cấp tỉnh;
- Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2.7. Về quảng cáo
- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo;
- Xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo;
- Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo;
- Thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quảng cáo;
- Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo;
- Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo;
- Phối hợp Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo;
- Thẩm định hồ sơ và trả lời bằng văn bản việc đồng ý hoặc không đồng ý đến tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên các phương tiện, gồm: Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo; phương tiện giao thông; hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao; người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, vật thể quảng cáo; các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật. Trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu UBND tỉnh thẩm định hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2.8. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức cuộc thi, liên hoan, hội diễn trong lĩnh vực văn hóa và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương.
2.9. Phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về văn hóa; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến văn hóa.
2.10. Tham mưu cho UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức xã hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật.
2.11. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của UBND tỉnh.
2.12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.
2.13. Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở tổ chức thực hiện các dịch vụ công về văn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
2.14. Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương trên cơ sở quy định của Bộ VHTTDL.
2.15. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.V. Phòng Quản lý Di sản văn hóa: ĐT (0269)3826026
- Trưởng phòng: ThS Nguyễn Quang Tuệ - DĐ: 0988585016 
- Phó Trưởng phòng: Ksor Phúc - DĐ: 01234236229
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ về di sản văn hóa trong phạm vi toàn tỉnh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, đề án dự án, chương trình phát triển di sản văn hoá (bao gồm cả văn hóa các dân tộc) trên địa bàn toàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2.2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách của Nhà nước, các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực di sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch.
2.3 Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và  Du lịch quản lý hoạt động về di sản văn hóa bao gồm:
a. Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;
b. Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc tỉnh quản lý sau khi được phê duyệt;
c. Tổ chức điều tra, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;
d. Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn toàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo qui định của pháp luật;
đ. Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;
e. Thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;
g. Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;
h. Chỉ đạo việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ tại địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
i. Quản lý, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương;
2.4 Tổ chức, thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực di sản văn hóa; tham gia ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ đối với các quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư về di sản văn hóa hoặc có liên quan đến lĩnh vực di sản văn hóa;
2.6 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.VI. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình: ĐT (0269)3826464
- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy - DĐ: 0914730096
- Phó Trưởng phòng: Bùi Vũ Linh - DĐ: 0917511117
1. Chức năng:
Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước về xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh
- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
- Tham mưu, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Chịu trách nhiệm thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tỉnh.
2.2. Tham mưu triển khai thực hiện công tác gia đình và Luật phòng chống bạo lực gia đình
 - Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình.
- Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về Bình đẳng giới và gia đình.
- Thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ  thông tin về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến công tác xây dựng xã văn hóa nông thôn mới trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch, quản lý  về số lượng đối với thiết chế văn hóa cơ sở sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;
2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.VII. Phòng Quản lý Thể dục thể thao: ĐT (0269)3871566
- Phó Trưởng phòng: Dương Minh Nguyên - DĐ: 0905341971 
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính Sở tham mưu cho Giám đốc Sở lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức thực hiện chương trình hợp tác quốc tế về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;
- Tham mưu cho Giám đốc sở về xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp; đăng cai tổ chức các giải thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế; chỉ đạo xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao cấp tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về thể thao, vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở chủ trì phối hợp với các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tạo điều kiện hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo tổ chức hướng dẫn tập luyện, biễu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khoẻ truyền thống; hướng dẫn kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện quyết định phong cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp, hộ cá thể kinh doanh hoạt động thể dục thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chuyên môn kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ cá thể kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
- Phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kinh doanh hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về thể dục, thể thao; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến thể dục thể thao; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thể dục thể thao đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao;
- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở tổ chức thực hiện các dịch vụ công về thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.VIII. Phòng Quản lý Du lịch: ĐT (0269)3828795
- Trưởng phòng: Phan Thị Ngọc Diệp - DĐ: 0913408507

- Phó Trưởng phòng: Lâm Ngọc Đường - DĐ: 0985860672
1. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Phối hợp Phòng Kê hoạch - Tài chính tham mưu cho Giám đốc Sở lập quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Tham mưu tổ chức công bố quy hoạch du lịch sau khi được phê duyệt;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức điều tra đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố sau khi có quyết định công nhận;
- Trình Giám đốc Sở cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định và quyết định xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, tàu thủy du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà  nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch, giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở phối hợp với các cơ quan, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các biên pháp ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật về du lịch; tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến du lịch; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về du lịch theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động đối với các tổ chức hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch;
- Tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Sở tổ chức thực hiện các dịch vụ công về du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;
- Tham mưu cho Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp tỉnh; thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Tham mưu việc phối hợp với các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với lao động trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Sở; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.IX. Thanh tra Sở: ĐT (0269)3828631 
- Chánh Thanh tra: Dương Văn Thủy - DĐ: 0979818117
- Phó Chánh Thanh tra: Lê Đình Thiết - DĐ: 0935584618 - 0971053618
1. Chức năng
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
2. Nhiệm vụ
 - Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh Gia Lai; Thanh tra Sở hoạt động theo quy định của pháp luật về thanh tra hành chính và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra Sở thực hiện quyền thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thanh tra sở có con dấu riêng theo quy định của Tổng Thanh tra Nhà nước.
- Thanh tra Sở là bộ phận đầu mối về công tác thanh tra, kiểm tra của Sở. Hàng năm phối hợp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với các lĩnh vực, các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng của Sở, các ngành có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu Giám đốc sở quyết định thanh tra đột xuất khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở và các yêu cầu của Thanh tra Nhà nước.
- Chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan thuộc Sở để phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, các văn bản dưới Luật về lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho cán bộ công chức - viên chức và công dân; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh.
- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch; tham mưu cho Lãnh đạo sở giải quyết khiếu kiện của các tổ chức, cá nhân trên lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn, kiểm tra Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác xét khiếu nại, tố cáo.
- Tham mưu việc xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo (trừ báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được phát hiện qua công tác thanh tra.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý của Thanh tra sở.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất với Giám đốc Sở và Thanh tra Nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật./.


* BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

1. Ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng Ban            ĐT: 0913486820
2. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL - Phó Trưởng Ban     ĐT: 0913429809
3. Ông Nguyễn Công Phương, Chánh Văn phòng - Phó Trưởng Ban ĐT: 0905108443

* BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC BAN BIÊN TẬP
 
 
1. Ông Nguyễn Công Phương, Chánh Văn phòng - Trưởng Bộ phận ĐT: 0905108443
2. Bà Phùng Thị Như Huyên, Phó Trưởng Phòng TC-PC - Thành viên ĐT: 0593824399
3. Ông Lâm Ngọc Đường, Phó Trưởng Phòng QLDL - Thành viên ĐT: 0985860672
4. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Chuyên viên Văn Phòng - Thành viên ĐT: 0989859170
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.