QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2016-2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ CỦA TỈNH GIA LAI GIAI ĐOẠN 2016-2020
Chi tiết >>
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
- Tên Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị để lắp đặt hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy di tích lịch sử văn hóa Plơi Ơi, xã Ayun hạ, huyện Phú thiện.
- Tên dự án: Dự án chống xuống cấp, tu bổ tôn tạo di tích.
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
THÔNG BÁO V/v trúng thầu mua sắm trang thiết bị văn hóa thông tin cấp cho các huyện, xã, thôn, làng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015
Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-SVHTTDL ngày 29/05/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: mua sắm trang thiết bị văn hóa thông tin cấp cho đội thông tin lưu động huyện, xã, thôn, làng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2015. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai trân trọng thông báo:
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG
- Tên Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai
- Tên gói thầu: mua sắm trang thiết bị nội thất đền thờ di tích lịch sử văn hóa Lũy An Khê, An Khê trường, An Khê đình, Gò chợ.
- Tên dự án: Dự án chống xuống cấp, tu bổ tôn tạo di tích.
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (2)
- Tên Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cấp cho các đội thông tin lưu động huyện, nhà văn hóa xã, thôn, làng.
- Tên dự án: Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
- Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước