Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
CV 19/9/2018 Công văn đề nghị photo tài liệu phục vụ hội nghị trực tuyến Hội nghị tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa toàn quốc” giai đoạn 2000-2018
06/KH-BTC 13/9/2018 Kế hoạch Tổ chức Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018
1250/SNV-CCVC 10/9/2018 Thông báo Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
4095/QĐ-BKHCN 31/12/2015 Quyết định về Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng khách sạn
4618-CV/BTGTW 19/6/2018 Tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng
77/TCT 22/6/2018 Trường Chính trị tỉnh tuyển sinh bồi dưỡng lớp QLNN ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính
1086/KH-UBND 27/4/2018 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2018
549/KH-UBND 14/5/2018 Kế hoạch tổ chức ngày hội du lịch Kbang năm 2018
Dự thảo 17/5/2018 Góp ý dự thảo Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn Thượng Đạo)
168/2017/NĐ-CP 31/12/2017 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
12/KH-SVHTTDL 09/02/2018 Bộ câu hỏi thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở (kèm theo Kế hoạch 12/KH-SVHTTDL ngày 09/02/2018 của Sở VHTTDL)
06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
09/2017/QH14 19/6/2017 Luật Du lịch số 09/2017/QH14, Luật này được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017
1218/SNV-CCVC 28/8/2017 Công văn số 1218/SNV-CCVC ngày 28/8/2017 V/v Đăng ký cử CCVC dự tuyển đào tạo thạc sĩ tại Nhật Bản năm 2018
684/QĐ-UBND 28/7/2017 Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 28/7/2017
950/SNV-CCVC 12/7/2017 950/SNV-CCVC ngày 12/7/2017 của Sở Nội vụ về việc cử công chức, viên chức trẻ tham gia các khóa học tại Isarel
731/SVHTTDL-QLVH 12/7/2017 Công văn số 731/SVHTTDL-QLVH về việc báo cáo đánh giá nhân lực hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
25/TB-TDTT HCM-SĐH 20/6/2017 Thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017
718/QĐ-BVHTTDL 02/3/2017 Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL ngày 02/3/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ quy tắc Ứng xử văn minh du lịch
840/SNV-CCVC 22/6/2017 V/v Chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên năm 2017
233/TB-CĐSP 06/6/2017 Thông báo tuyển sinh tiếng Jrai - Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai
23/TB-TTNN&TH 31/5/2017 Thông báo về việc tuyển sinh lớp tiếng Anh trình độ C (tương được bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
Dự thảo Dự thảo Dự thảo Đề án bổ sung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya vào danh mục các khu du lịch quốc gia
147/TTGDTX-ĐT 17/5/2017 Thông báo tuyển sinh Bồi dưỡng tiếng Jrai năm 2017
386/STTTT-CNTT 15/5/2017 Công văn số 386/STTTT-CNTT ngày 15/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc cảnh báo và xử lý Virus WannaCry
372/STTTT- CNTT 10/5/2017 Công văn số 372/STTTT- CNTT ngày 10/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phòng chống tấn công khai thác hệ thống công nghệ thông tin của nhóm tin tặc Shadow Brokers .
Dự thảo 14/4/2017 Dự thảo Chương trình hành động của tỉnh Gia Lai. Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
226/QĐ-UBND 20/3/2017 Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Biểu mẫu 29/3/2017 Biểu mẫu báo cáo tiêu chí xã VH NTM
Biểu mẫu 27/3/2017 Biễu mẫu báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, cấp xã.
225/SVHTTDL-XDNSVHGĐ 10/3/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020"
224/SVHTTDL-XDNSVHGĐ 13/3/2017 Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Dự thảo 06/3/2017 Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
02/HD-BCĐ 05/01/2017 Hướng dẫn số 02/HD- BCĐ Của Ban chỉ đạo phong trào TDDKXDDSVH huyện Đức Cơ hướng dẫn Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa";"Đơn vị đạt chuẩn văn hóa";"Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
3337/HD-BVHTTDL-TLĐ 10/8/2015 Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ Hướng dẫn Triển khai, thực hiện một số nội dung của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 /9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận " Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " Đơn vị đạt chuẩn văn hóa"," Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
71/NTBD-PNT 13/02/2017 Công văn số 71/NTBD-PNT về việc đôn đốc "Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào"
07/TB-NTBD 05/01/2017 Thông báo số 07/TB-NTBD về việc phát động " Cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào"
5065/KH-BVHTTDL 08/12/2016 Kế hoạch số 5065/KH-BVHTTDL về việc phát động cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
74/QĐ-BVHTTDL 10/01/2017 Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân","Nghệ sĩ ưu tú"lần thứ 9 - năm 2018
64/QĐ-UBND 17/01/2017 Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
32-HD-BTGTU 19/01/2017 Công văn số 32-HD/BTGTU ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên Giáo về việc hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế
32/VHCS-TTCĐ 20/01/2017 Công văn số 32/VHCS-TTCĐ ngày 20/01/2017 của Cục Văn hóa cơ sở về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền
355/BTC-HCSN 10/01/2017 Công văn số 355/BTC-HCSN của Bộ Tài chính ngày 10/01/2017 về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình
02/HD-SVHTTDL 13/09/2016 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
956/QĐ-UBND 19/12/2016 Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020
Dự thảo 9/1/2017 Dự thảo Quy chế phối hợp trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Đề cương 04/01/2017 Đề cương báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/3/2007
01/QCPH-SVHTTDL-CAT 26/10/2016 Quy chế phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich với Công an tỉnh Gia Lai
3275/TB-ĐKT 31/10/2016 Thông báo Kết quả kiểm tra việc thực hiện phong trào " TDĐKXDĐSVH" tại tỉnh Gia Lai năm 2016
Biểu mẫu 08/11/2016 Biểu mẫu tổng hợp số liệu Nông thôn mới năm 2016 kế hoạch 2017
Biểu mẫu 03/11/2016 Biểu mẫu báo cáo số liệu văn hóa cơ sở năm 2016
Dự thảo 21/10/2016 Dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Sở VHTTDL, Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Gia Lai trong năm 2017
Dự thảo 18/10/2016 Dự thảo báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” Giai đoạn 2000 -2015, kế hoạch giai đoạn 2016- 2020
Dự thảo Dự thảo Dự thảo Điều lệ chung Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ VIII năm 2018
92/2007/NĐ-CP 01/6/2007 Nghị định 92/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
112/2007/NĐ-CP 26/6/2007 Nghị định 112/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thể dục, thể thao
44/2005/QH11 14/6/2005 Luật Du lịch
181/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 181/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
16/2012/QH13 21/6/2012 Luật Quảng cáo
02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA 04/5/2016 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA Hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 11/3/2016 Thông tư liên tịch 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL 25/4/2016 Thông tư liên tịch 64/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 23/3/2016 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA 05/5/2016 Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
08/2016/TT-BVHTTDL 02/7/2016 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL Quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
05/2016/TT-BVHTTDL 29/6/2016 Thông tư 05/2016/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04/2016/TT-BVHTTDL 29/6/2016 Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư số 05/2013/TT-BVHTTDL
01/2016/TT-BVHTTDL 24/3/2016 Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biễu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 14/9/2015 Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 19/5/2015 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện
02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL 26/6/2015 Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 25/5/2015 Thông tư 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biểu hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
12/2015/TT-BVHTTDL 11/12/2015 Thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08/2015/TT-BVHTTDL 23/10/2015 Thông tư 08/2015/TT-BVHTTDL Quy định hoạt động của Đội chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng hoặc Trung tâm Điện ảnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
06/2015/TT-BVHTTDL 08/7/2015 Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ
05/2015/TT-BVHTTDL 23/6/2015 Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL Bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTTDL ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL. Ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
03/2015/TT-BVHTTDL 03/6/2015 Thông tư 03/2015/TT-BVHTTDL Quy định về giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao và kiểm tra sức khỏe của vận động viên
01/2015/TT-BVHTTDL 30/3/2015 Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế
03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL 15/10/2014 Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV 17/10/2014 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao
04/2014/TTLT-BVHTTDL -BNV 30/5/2014 Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL -BNV Hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo
144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 30/9/2014 Thông tư liên tịch 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL 30/7/2014 Thông tư liên tịch 101/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2013-2020
22/2014/TT-BVHTTDL 15/12/2014 Thông tư 22/2014/TT-BVHTTDL Quy định một số nội dung quản lý hoạt động tổ chức thi đấu đua thuyền Rowing, Canoe và Thuyền truyền thống
20/2014/TT-BVHTTD 09/12/2014 Thông tư 20/2014/TT-BVHTTDL quy định hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư 19/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TTBVHTTDL
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Thông tư 17/2014/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư 16/2014/TT-BVHTTDL Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
15/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư 15/2014/TT-BVHTTDL Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
14/2014/TT-BVHTTDL 10/11/2014 Thông tư 14/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bội trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn
12/2014/TT-BVHTTDL 10/10/2014 Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc
11/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL Quy định về xét tặng Kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"
10/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
09/2014/TT-BVHTTDL 29/9/2014 Thông tư 09/2014/TT-BVHTTDL Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch
08/2014/TT-BVHTTDL 24/9/2014 Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn , trình tự, thủ tục xét và công nhận "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa","Đơn vị đạt chuẩn văn hóa","Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"
07/2014/TT-BVHTTDL 23/7/2014 Thông tư 07/2014/TT-BVHTTDL Quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám đinh tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan
06/2014/TT-BVHTTDL 04/16/2014 Thông tư 06/2014/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Băn súng thể thao
05/2014/TT-BVHTTDL 30/5/2014 Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Thông tư sô 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã và Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 8/3/2011 quy định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà Văn hóa-Khu Thể thao thôn
03/2014/TT-BVHTTDL 26/5/2014 Thông tư 03/2014/TT-BVHTTDL Quy định về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch
02/2014/TT-BVHTTDL 14/5/2014 Thông tư 02/2014/TT-BVHTTDL Quy định hạn chế sử dụng thuốc lá trong sân khấu, điện ảnh
06/2013/TTLT/BVHTTDL -BCA 18/10/2013 Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT/BVHTTDL -BCA Quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện và thi đấu thể thao
51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL 26/4/2013 Thông tư liên tịch 51/2013/TTLT/BTC-BVHTTDL Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015
12/2013/TT-BVHTTDL 17/12/2013 Thông tư 12/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững tại cộng đồng
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư 11/2013/TT-BVHTTDL Quy định vế sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập
10/2013/TT-BVHTTDL 06/12/2013 Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
09/2013/TT-BVHTTDL 26/11/2013 Thông tư 09/2013/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo
08/2013/TT-BVHTTDL 20/11/2013 Thông tư 08/2013/TT-BVHTTDL Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành
03/2013/TT-BVHTTDL 28/01/2013 Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
02/2013/TT-BVHTTDL 24/01/2013 Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị";"Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
01/2013/TT-BVHTTDL 02/01/2013 Thông tư 01/2013/TT-BVHTTDL quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
08/2016/QĐ-UBND 01/02/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
15/2015/QĐ-UBND 13/7/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu " Gia đình văn hóa","Thôn văn hóa","Làng văn hóa","Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai" ban hành kèm theo Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
16/2014/QĐ-UBND 12/8/2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND V/v Quy định về phí tham quan danh lam thắng cảnh, di lích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai
14/2014/QĐ-UBND 31/7/2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa","Thôn văn hóa","Làng văn hóa","Tổ dân phố văn hóa" và tương đương trên địa bàn tỉnh Gia Lai
32/2013/QĐ-UBND 11/11/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND V/v Quy định phí Thư viện áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
30/2013/QĐ-UBND 01/10/2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
03/2013/QĐ-UBND 15/01/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai
04/2015/TT-BVHTTDL 19/6/2015 Thông tư 04/2015/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương
28/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
26/2014/TT-BVHTTDL 31/12/2014 Thông tư 26/2014/TT-BVHTTDL Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành Du lịch quản lý, cấp phép
525/QĐ-UBND 04/8/2016 Quyết định số 525/QĐ-UBND V/v phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
Số 19/2013/TT-BXD 31/10/2013 Thông tư 19/2013/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời
34/2014/TT-NHNN 20/11/2014 Thông tư 34/2014/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế
180/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 180/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Du lịch
3443/QĐ-BVHTTDL 20/10/2014 Quyết định 3443/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 8 - nặm 2015
20/2013/TT-BVHTTDL 31/12/2013 Thông tư 20/2013/TT-BVHTTDL Quy định một số nội dung quản lý đối với hoạt động phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim
01/2011/TT-BVHTTDL 06/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí
14/2011/TT-BVHTTDL 09/11/2011 Thông tư 14/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền và Vovinam
16/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư 16/2010/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình
21/2011/TT-BVHTTDL 27/12/2011 Thông tư 21/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo
20/2011/TT-BVHTTDL 09/12/2011 Thông tư 20/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động TẬP LUYỆN QUYỀN ANH
15/2011/TT-BVHTTDL 14/11/2011 Thông tư 15/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động quần vợt
17/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư 17/2010/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển
10/2012/TT-BVHTTDL 29/11/2012 Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động LÂN SƯ RỒNG
03/2011/TT-BVHTTDL 14/01/2011 Thông tư 03/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động KHIÊU VŨ THỂ THAO
11/2012/TT-BVHTTDL 06/12/2012 Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Judo
02/2011/TT-BVHTTDL 10/ 01/2011 Thông tư 02/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lăn
15/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư 15/2010/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động BILLIARDS & SNOOKER
05/2007/TT-UBTDTT 20/07/2007 Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao
16/2011/TT-BVHTTDL 14/11/ 2011 Thông tư 16/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ
19/2011/TT-BVHTTDL 05/12/2011 Thông tư 19/2011/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ
16/2012/TT-BVHTTDL 13/12/2012 Thông tư 16/2012/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động Patin
14/2012/TT-BVHTTDL 10/12/2012 Thông tư 14/2012/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động cầu lông
12/2012/TT-BVHTTDL 10/12/2012 Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sơ thể thao tổ chức hoạt động bóng đá
13/2012/TT-BVHTTDL 10/12/2012 Thông tư 13/2012/TT-BVHTTDL Quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn
77/2006/QH 11 29/11/2006 Luật Thể dục, Thể thao
18/2011/TT-BVHTTDL 02/12/2011 Thông tư 18/2011/TT-BVHTTDL Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở
09/2012/TT-BVHTTDL 19/11/2012 Thông tư 09/2012/TT-BVHTTDL Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng
08/2012/TT-BVHTTDL 10/9/2012 Thông tư 08/2012/TT-BVHTTDL Quy định nội dung đánh giá phát triển thể dục, thể thao
3856/QĐ-BVHTTDL 09/10/2012 Quyết định 3856/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai"
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 26/6/2012 Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
17/2012/QĐ-UBND 30/7/2012 Quyết định 17/2012/QĐ-UBND Quy định chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV...
16/2012/QĐ-UBND 30/7/2012 Quyết định 16/2012/QĐ-UBND Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2244/BVHTTDL-KTTC 06/7/2012 Công văn 2244/BVHTTDL-KTTC Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015
103/2009/NĐ-CP 06/11/2009 Nghị định 103/2009/NĐ-CP hoạt động Văn hóa và Kinh doanh dịch vụ Văn hóa công cộng
48/CT-BVHTTDL 05/04/2011 Chỉ thị 48/CT-BVHTTDL Về việc tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020”
1512/QĐ-BVHTTDL 12/05/2011 Quyết định 1512/QĐ-BVHTTDL phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”
790/QĐ-BVHTTDL 08/03/2010 Quyết định 790/QĐ-BVHTTDL Về việc ban hành Chương trình kích cầu du lịch năm 2010 "Việt Nam-Điểm đến của Bạn"
bieutuongdulich-(2).png
Copyright © 2012 Bản quyền thuộc về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Chịu trách nhiệm: Phan Xuân Vũ - Giám đốc Sở, Trưởng Ban biên tập
Điện thoại:  0269.3824399  -  Fax:  0269.3715058
Email: vhttdlgialai@gmail.com (nhận tin bài)
hoặc svhttdl@gialai.gov.vn (nhận công văn)
Giấy phép số: 06/GP-TTĐT Ngày 01 tháng 7 năm 2016  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.